Ook deze website maakt
gebruik van cookies. Niets geks.
Meer informatie

Gehandicaptenzorg (GHZ) Begeleiding

Meike heeft een visusbeperking waardoor haar ouders, 24 uren per dag, met de opvoeding en ondersteuning van Meike bezig zijn. De ouders van Meike krijgen ondersteuning, advies en handvatten hoe met de visusbeperking van Meike om te gaan. Meike krijgt begeleiding door ontspanningsoefeningen, spel en plezierbeleving.
Gehandicaptenzorg (afgekort GHZ) Begeleiding is bedoeld voor jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking en aan hun ouders en/of omgeving.

Er is sprake van aanzienlijke beperkingen als iemand niet kan voldoen aan wat gezien de leeftijd verwacht kan worden.
De begeleiding is gericht op behoud, compensatie (acceptatie) of trainen van het functioneren en/of deels overnemen zodat de mogelijkheden van de jeugdige worden vergroot.
Daarnaast kan inzet specifiek gericht zijn op de opvoedingsvaardigheden van de ouder(s). De begeleiding richt zich dan op het gedrag en handelen van de ouder(s) in de opvoeding. Het gaat hierbij om het bieden van veiligheid, het stimuleren van de sociale en affectieve ontwikkeling van de jeugdige, gedragsregulatie, gezondheid en opleiding.

De hulp kan betrekking hebben op het aanleren en inslijpen van (in een behandeling aangeleerde) vaardigheden en gedrag door deze (herhaald) toe te passen in de praktijk.
De begeleiding is in basis tijdelijk van aard; al kan er door het herhalend/inslijpend karakter van de ondersteuning wel een langere periode noodzakelijk zijn.

Veiligheid is een basis vereiste voor de ontwikkeling en om gezond op te kunnen groeien.

Mogelijkheden zijn ambulante (gezins)begeleiding en ondersteuning en het bieden van psycho-educatie. Vaktherapie kan hier ook een onderdeel vanuit maken.