Ook deze website maakt
gebruik van cookies. Niets geks.
Meer informatie

JOH Begeleiding

Jannah staat altijd ''aan''. Jannah heeft ADHD en ervaart hierdoor moeite met haar impulsbeheersing en emotie-regulatie. De ouders van Jannah willen graag handvatten hoe ze hun dochter beter kunnen begrijpen in haar gedrag en adviezen in haar opvoeding en opgroei-taken. Het gezin ervaart door en ná de begeleiding meer rust en plezier in hun gezinssituatie. Ouders en Jannah begrijpen elkaar nu beter.
Jeugd en opvoedhulp (afgekort JOH) Begeleiding is bedoeld voor jeugdigen en gezinnen met opvoed-vraagstukken en/of op jeugdigen met gedrags- en/of ontwikkelings-problemen.
De hulp is niet altijd uitsluitend op de jeugdige gericht, maar ook op het systeem (gezin, netwerk, school) en soms zelfs alleen op het systeem.
De hulp is gericht op het herstel, verbetering, ontwikkeling, stabiliseren/voorkomen van verergering en/of hanteerbaar maken van het probleem of de aandoening.
De hulp is actiegericht, werkt met (meetbare) ontwikkeldoelen, vraagt om inspanning van alle betrokkenen: jeugdige, ouders/verzorgers, sociaal netwerk en school.
De hulp kan betrekking hebben op het aanleren en inslijpen van (in een behandeling aangeleerde) vaardigheden en gedrag door deze (herhaald) toe te passen in de praktijk.
De hulp is in basis tijdelijk van aard; al kan er door het herhalend/inslijpend karakter van de ondersteuning wel een langere periode noodzakelijk zijn.

Mogelijkheden zijn ambulante (gezins)begeleiding en ondersteuning en het bieden van psycho-educatie. Vaktherapie kan hier ook een onderdeel vanuit maken.