Ook deze website maakt
gebruik van cookies. Niets geks.
Meer informatie

Vergoedingen

Wil jij jouw verantwoordelijkheid pakken en invloed gaan uitoefenen op jouw hulpvraag van je kind en of binnen het gezinssysteem? Dan helpen wij je graag.

Wanneer je denkt dat therapeutische behandeling, begeleiding of vaktherapie van praktijk Kindverbindt je kan helpen om je hulpvraag aan te pakken, kun je een afspraak maken voor een intakegesprek. Neem altijd een identiteitsbewijs mee naar het intakegesprek.

Aanmelden kan rechtstreeks via de website www.kindverbindt.nl/aanmelden.
Om de hulp (gedeeltelijk) vergoed te krijgen is het belangrijk dat je een verwijzing van een (medisch) specialist, huisarts en of jeugdarts hebt. KindVerbindt is verplicht om vast te stellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Daartoe toon je ons de ID-kaart. De identiteit is hiermee vergewist. Hieronder vind je meer informatie.
Veelgestelde vragen
Aanvraag van jeugdhulp via een verwijzing via het medisch domein (arts), hoe werkt dit?
Je geeft bij je huisarts, jeugdarts of een andere medische specialist dat je hulp wenst omdat je er alleen niet uitkomt. Wanneer je beschikt over een verwijzing kun je vervolgens het aanmeldformulier invullen. Dan krijgen wij alvast een beeld van de hulpvraag en kunnen we inschatten welke hulp geschikt is.

Vervolgens maak je via het contactformulier op deze website een afspraak voor een intakegesprek.

Praktijk KindVerbindt bekijkt tijdens het intakegesprek samen met jou/jullie wat de hulpvraag is en kiest een passend zorgarrangement. Hierin staan de intensiteit en duur van de benodigde zorg beschreven. Vervolgens stelt praktijk Kindverbindt een beknopt plan jeugdhulp op. Hierin worden de hulpvraag, de doelen en resultaten van de benodigde zorg, begeleiding en/of therapie duidelijk omschreven. Deze worden eveneens duidelijk vastgelegd in een nog op te stellen behandelplan.

Praktijk KindVerbindt stuurt het Verzoek om Toewijzing (VOT) naar de gemeente of naar de samenwerkingspartner voor de benodigde zorg.

Op basis van dit Toewijzingsbericht kan de benodigde zorg starten, waarbij we trachten binnen twee weken te starten met de behandeling, therapie en of begeleiding.
Aanvraag van jeugdhulp via de Gemeentelijke Toegang, hoe werkt dit?
Je kunt jeugdhulp aanvragen via www.zorginregiohartvanbrabant.nl bij de Gemeente waarin je woont. Via het maken van een afspraak met de toegangsconsultent bekijkt deze samen met jou/jullie wat de hulpvraag is en kiest hierbij de zorgaanbieder en zorgarrangement die het best past bij jou of gezinssituatie. Jij hebt hier inspraak in, jullie bekijken samen bij welke zorgaanbieder je het beste gevoel hebt.

De toegangsconsulent stelt samen met toestemming van de jeugdige of het gezin een Integraal Plan van Aanpak op. Ook de intensiteit en de duur van de benodigde zorg worden ook vooraf ingeschat. Praktijk KindVerbindt of de desbetreffende samenwerkingspartner nodigt je vervolgens binnen 3 tot 4 weken uit voor een intakegesprek. Het is wenselijk dat je voor het intakegesprek het aanmeldformulier invult. Dan krijgen wij alvast een beeld van de hulpvraag en kunnen we inschatten welke hulp geschikt is. In deze periode worden de hulpvraag, de doelen en resultaten van de benodigde zorg, begeleiding en/of therapie duidelijk omschreven in een Beknopt Plan van Aanpak. Wanneer alle informatie compleet is, dient de Toegang de aanvraag in bij de backoffice van de Gemeente. Op basis van het Toewijzingsbericht kan de benodigde zorg starten.
Aanvraag van jeugdhulp via Gecertificeerde Instelling, hoe werkt dit?
Als een jeugdige door de kinderrechter een maatregel opgelegd krijgt in het kader van jeugdbescherming of jeugdreclassering, is de Gecertificeerde instelling (GI) verantwoordelijk voor toezicht op uitvoering van de maatregel. De GI kan zorg inzetten ten behoeve van de jeugdige. Op basis van het Toewijzingsbericht kan de benodigde zorg starten.
Aanvraag via uw zorgverzekeraar, hoe werkt dit?
Via de website kun je met het contactformulier een afspraak maken voor een intakegesprek. De werkwijze van intake en behandelingsovereenkomst is voor ieder persoon of gezin hetzelfde. Vul voor het intakegesprek het aanmeldformulier in. In het intakegesprek wordt samen met de ouder(s) het aanmeldformulier besproken. Aan de hand van de hulpvraag bekijkt praktijk KindVerbindt samen met de ouder(s) welke behandelvorm het beste bij de jeugdige en de ouder(s) past. Soms moet er een keuze gemaakt worden of er alleen met het kind gesproken wordt of met de ouder(s) erbij of met de ouder(s) apart. Er wordt een behandelplan opgesteld met daarin heldere en duidelijke hulpvragen, doelen en te wensen behalen resultaten. Dit alles om het welzijn van het kind en het doel van de benodigde zorg te bereiken. Kijk ook op: Vergoedingen Zorgverzekeraars 2023

Tarieven 2023:
Consult intakegesprek: 60 minuten  €90,00
Consult volwassenen: 60 minuten    €90,00
Consult kind: 45 – 60 minuten         €90,00
Consult oudergesprek: 60 minuten   €90,00
Consult twee-oudergesprek: 90 minuten  €180,00
Schoolbezoek / observatie leerling & verslaglegging / observatiegesprek: € 300,00
Familieopstelling / systeemtherapie: 60 minuten  €90,00
Gezinsopstelling / opvoedopstelling: 60 minuten  €180,00
Aanvraag van jeugdhulp met een PGB
Kijk voor meer informatie op de website van de SVB (Sociale Verzekeringsbank)
Hoe ziet het proces van aanvraag jeugdhulp er globaal uit?
Ieder proces verloopt natuurlijk anders. Maar na het intakegesprek, het eerste consult, komt de jeugdige mét of alleen zonder de ouder(s). Is het spannend voor de jeugdige dan mogen de ouders in het begin er bij blijven. De behandeling, (vak)therapie of begeleiding met de ouder(s) en de jeugdige zijn vertrouwelijk. Ouder(s) en de jeugdige kiezen er zelf voor wat ze elkaar willen vertellen. Aan de jeugdige wordt alle informatie zo gebracht dat het past en aansluit bij het niveau van het kind of jongere.

In een tussenevaluatie bespreken we het verloop van de therapie. Of de ouders voortgang zien bij zichzelf, bij het kind of jongere. Dat therapie, behandeling of begeleiding nog verder nodig is. Hierin zoekt praktijk KindVerbindt altijd de samenwerking en afstemming met het netwerk, de school of betrokken zorgaanbieders. 
In een eindevaluatie bespreken we of het doel van de therapiie, behandeling of begeleiding is bereikt.

Voor meer informatie verwijst praktijk KindVerbindt ouders graag naar het 12-stappenplan jeugdhulp van de Regio Hart van Brabant. In het 12-Stappenplan is het hele proces beschreven van de eerste integrale vraaganalyse met het gezin/de jeugdige tot het afsluiten van de jeugdhulp. In elke stap komt iedere verwijzer aan bod. Dit zijn: de Toegang, gecertificeerde instelling of het medisch domein. In elke stap is ook beschreven wat de rol is van: de jeugdige/het gezin, Toegang, gecertificeerde instelling, jeugdhulpaanbieder en backoffice van de gemeente.
“Kracht ligt er niet in dat wij nooit vallen, maar iedere keer als we vallen dat we weer opstaan”